Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Wenderlich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAWEN KATARZYNA WENDERLICH ul. Włókiennicza 7A/13, 15-464 Białystok, NIP 5422598790.
2. Z Administratorem można skontaktować się: – listownie na adresul. Włókiennicza 7A/13, 15-464 Białystok – mailowo na adres kontakt@kawen.pl, – telefonicznie pod numerem +48 50 30 45678.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji zlecenia (umowy) w związku ze świadczenie usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
c. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
d. w celu umożliwienia kontaktowania się z Panem/Panią, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z Klientem/Kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z Kancelarią i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrocie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z Klientem/Kontrahentem, który wyznaczył Pana/Panią do kontaktu z Kancelarią – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.             
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o adwokaturze oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych Kancelarii jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania o który mowa w art. 22 RODO.

 

Polityka cookies

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „seryjne” oraz „stałe”
a. „cookies” „seryjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony);
b. „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informację o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego : Google Inc. z siedzibą w USA).
6. Usługobiorca ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).